Jakie są założenia polityki spójności? NA zdjęciu ludzie chwytają się za ręce.

W świecie polityki europejskiej, gdzie pojęcia i mechanizmy często mogą przytłaczać niespecjalistów, polityka spójności pełni kluczową rolę. W poniższym artykule przybliżymy jej definicję, cele, historię, główne instrumenty oraz wyzwania związane z XXI wiekiem.

Definicja i cel polityki spójności

Czym jest polityka spójności?

Polityka spójności to strategia Unii Europejskiej (UE) mająca na celu redukcję nierówności pomiędzy regionami i promowanie harmonijnego rozwoju w całej UE. Jest to jeden z głównych filarów, na których opiera się integracja europejska, mając na uwadze zapewnienie, żeby wszystkie regiony miały równe szanse na rozwój i żeby żaden z nich nie został pozostawiony w tyle.

Główne cele polityki spójności

 1. Redukcja różnic rozwojowych pomiędzy regionami UE.
 2. Promowanie trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz konkurencyjności.
 3. Wspieranie innowacji i digitalizacji.
 4. Wzmacnianie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem.
 5. Poprawa jakości środowiska oraz promowanie efektywności energetycznej.

Historia i rozwój polityki spójności w Unii Europejskiej

Początki polityki spójności

Pierwsze zalążki polityki spójności można odnaleźć już w Traktatach Rzymskich z 1957 roku, choć pełnoformatowa polityka regionalna UE zaczęła się kształtować w latach 70. XX wieku. Właśnie wtedy zaczęto dostrzegać potrzebę koordynacji i wsparcia dla regionów mniej rozwiniętych.

Ewolucja i kluczowe momenty w rozwoju polityki spójności

 1. Akt Jednolity z 1986 roku – formalne wprowadzenie polityki spójności w prawie unijnym.
 2. Reforma z 1993 roku – wprowadzenie Funduszu Spójności.
 3. Rozszerzenie UE w 2004 i 2007 roku – nowe wyzwania dla polityki spójności ze względu na przyjęcie państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju.
 4. Strategia Europa 2020 – kładzie nacisk na inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost.

Główne elementy i instrumenty polityki spójności

Fundusze strukturalne i inwestycyjne

To główne narzędzia realizacji polityki spójności. Wśród nich wyróżnić można:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – skupia się na inwestycjach w infrastrukturę, innowacje i badania.
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – wspiera zatrudnienie, edukację i szkolenia.
 • Fundusz Spójności – skierowany do państw o dochodzie narodowym poniżej 90% średniej UE, koncentruje się na środowisku i sieciach transeuropejskich.

Inne instrumenty polityki spójności

 1. Inicjatywy Wspólnotowe – np. INTERREG, który promuje współpracę międzyregionalną.
 2. Instrumenty finansowe – np. Jessica i Jeremie, wspierające rozwój miejski oraz innowacje i konkurencyjność MŚP.

Polityka spójności a wyzwania XXI wieku

Polityka spójności a zmiany klimatyczne

Dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku stanowi wyzwanie, ale jednocześnie okazję dla regionów UE. Polityka spójności dostosowuje się, aby wspierać projekty skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych.

Polityka spójności a cyfrowa transformacja

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej, kiedy digitalizacja odgrywa kluczową rolę, polityka spójności stawia na projekty wspierające cyfrową transformację, rozwój szerokopasmowego internetu oraz kompetencji cyfrowych obywateli.

Przyszłość polityki spójności

Prognozy i scenariusze na przyszłość

Oczekuje się, że polityka spójności będzie ewoluować w odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak migracje, geopolityczne zmiany czy ryzyka związane z klimatem. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany w krajobrazie politycznym i gospodarczym, przyszłość polityki spójności prawdopodobnie będzie bardziej zorientowana na elastyczność i innowacje.

Potencjalne zmiany i wyzwania dla polityki spójności

Zmieniający się krajobraz geopolityczny, wzrost nacjonalizmu w niektórych państwach członkowskich oraz kwestie związane z Brexitem mogą wpłynąć na przyszłe kierunki polityki spójności. Ponadto, nowe wyzwania, takie jak cyfrowa dywersyfikacja i rozwój technologiczny, wymagają elastycznych mechanizmów wsparcia.